Kvalitetssäkring för våra småbåtshamnar

Svenska Pontonhamnar AB har för sin verksamhet med småbåtshamnar upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2000 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

Kvalitetssäkring

  • Vår utgångspunkt är att alltid förstå och uppfylla våra kunders förväntningar.
  • Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell leverantör av hamnar och tillhörande materiel.
  • Våra uppdrag genomförs med kompetenta, engagerade medarbetare och utvalda underleverantörer som arbetar efter samma principer som vi. Vi tillhandahåller tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
  • Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.
  • Vi applicerar ett hållbarhetsperspektiv på alla delar i vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Att inom ramen för befintligt regelverk, avseende gällande lagar och förordningar följa beställarens intentioner om bra miljöval samt undvika miljöstörande ämnen.

  • Vara sparsam med material och undvika onödigt spill och om möjligt använda återvunnet material i arbetet med våra båthamnar.
  • Källsortera byggavfall samt minimera transporter.
  • Använda miljövänliga maskiner och verktyg samt miljövänligt bränsle.
  • Lära mer om miljövänliga val och dela med oss av detta till medarbetare, underleverantörer och kunder.

Fortlöpande utbilda oss i miljöfrågor, samt tillse att vi kontinuerligt uppgraderar vår kunskap om ändringar i befintligt regelverk. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.